27 Σεπ 2012

Σχολές Γονέων


Οι Σχολές Γονέων είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και η λειτουργία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Τα προγράμματα τους προσφέρονται δωρεάν, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να:
•    Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
•    Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
•    Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
•    Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
•    Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού, γυμνασίου και  λυκείου
•    Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
•    Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
•    Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
•    Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
•    Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
•    Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
•    Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.    Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (50 ωρών)
2.    Διαφυλικές σχέσεις (25 ωρών)
3.    Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας (25 ωρών)
4.    Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ωρών)
5.    Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25 ωρών)
6.    Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (50 ωρών)
7.    Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ωρών)
 

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Τα προγράμματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.